الماس های پشتوانه

کلیه الماس ها پس ازبررسی دقیق توسط کارشناسان دایادایموند انتخاب می شوند و در زمان تحویل به میزبان توسط کارشناسی رسمی دادگستری تایید اصالت می شوند. پس از سپرده شدن الماس ها در خزانه بانک، طبق فرمول درج شده در سپیدنامه توکنایز و در اپ کیف توکن ققنوس عرضه می شوند.

diamond
رسید تحویل

GIA #6341058959

الماس پشتوانه

GIA #6341058959

وزن: 1.00ct

رنگ: I

پاکی: VS2

تعداد توکن مورد نیاز جهت استیفا: ۶۵۰ توکن

diamond
رسید تحویل

GIA #2161723808

الماس پشتوانه

GIA #2161723808

وزن: 1.03ct

رنگ: G

پاکی: VS2

تعداد توکن مورد نیاز جهت استیفا: ۸۳۴ توکن

diamond
رسید تحویل

GIA #6241079685

الماس پشتوانه

GIA #6241079685

وزن: 1.00ct

رنگ: F

پاکی: SI1

تعداد توکن مورد نیاز جهت استیفا: ۷۷۰ توکن

diamond
رسید تحویل

GIA #1355354032

الماس پشتوانه

GIA #1355354032

وزن: 1.00ct

رنگ: G

پاکی: VS1

تعداد توکن مورد نیاز جهت استیفا: ۸۸۰ توکن

diamond
رسید تحویل

GIA #1339477814

الماس پشتوانه

GIA #1339477814

وزن: 1.09ct

رنگ: G

پاکی: VVS1

تعداد توکن مورد نیاز جهت استیفا: ۱۰۷۵ توکن

درخواست استیفای الماس پشتوانه

کاربر گرامی

به منظور انجام استیفا، می بایست تعداد توکن متناظر با الماس مورد درخواست را در کیف توکن ققنوس خود موجود داشته باشید.

چنانچه تمایل به استیفا الماس دارید، شماره GIA الماس مورد نظر را به همراه کلید عمومی خود به شماره 974-975-09999 پیامک نمایید.

کارشناسان ما، پس از بررسی، شما را از فرآیند و نحوه انجام استیفا مطلع خواهند نمود.